Závod Automaty s.r.o. Šurany

 


 

závod automaty šurany bude vyrába? rôzne sú?iastky pre automobilový a spotrebný priemysel v novopostavených priestoroch pôdorysných rozmerov cca 100x70m. celkový obostavaný priestor je cca 60000m3.

v sú?asnej dobe je na túto stavbu spracovaná kompletná projektová dokumentácia (štúdia, zadanie, projekt pre stavebné povolenie, realiza?ný projekt).
v rámci výkonu inžinierskej ?innosti sme zabezpe?ili vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, spolupracujeme na vydaní stavebného povolenia.

 

***