Ing.František Jelen?iak (1952)

 

 

 

 

absolvent Slovenskej vysokej školy technickej - stavebná fakulta, odbor konštrukcie pozemných stavieb a postgraduálneho štúdia  na  SVŠT - elektrotechnická fakulta v oblasti využitia netradi?ných zdrojov energií

 

 projek?nou ?innos?ou v odbore statika a konštrukcie pozemných stavieb sa zaoberá od roku 1976, od roku 1995 sa zaoberá aj technológiou v odbore strojárenstva a výroby stavebných hmôt

 

 

 

hlavné okno