Ing.Tibor Bali (1972)

 

 

 

 

absolvent Slovenskej technickej univerzity Bratislava - stavebnej fakulty, odbor architektúra a pozemné stavby - zameranie projektant pozemných stavieb

 

 od roku 1999 je odborne spôsobilý na výkon ?innosti špecialistu požiarnej ochrany

 

 v projekcii pracuje od roku 1995, spracováva architektonicko-stavebné riešenia stavieb, posudky v oblasti stavebnej fyziky a projekty požiarnej ochrany

 

 

 

hlavné okno