Ing.Mária Hatalová (1956)

 

 

 

 

absolventka Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave - stavebná fakulta, odbor konštrukcie pozemných stavieb

 

 od ukon?enia štúdia pracuje v projekcii zaoberajúcej sa projek?nou ?innos?ou v oblasti priemyselných a ob?ianskych stavieb

 

 

 

hlavné okno