Ing.Radek Vaší?ek (1961)

 

 

 

 

absolvent Vysokého u?ení technického v Brne - stavebná fakulta, odbor konštrukcie pozemných stavieb

 

 od ukon?enia štúdia sa zaoberá projek?nou ?innos?ou v oblasti priemyselných a ob?ianskych stavieb, oce?ovaním stavebných a montážnych prác a spracovávaním rozpo?tov stavebných objektov

 

 

 

hlavné okno