Ing.Zdenek Drob?na (1955)

 

 

 

 

 odborne spôsobilý in×inier na vybranú ?innos? vo výstavbe - statické výpo?ty nosných konštrukcií stavieb

 

 absolvent Slovenskej vysokej školy technickej - stavebná fakulta, odbor konštrukcie a dopravné stavby, smer oce?ové konštrukcie

 

 projek?nou ?innos?ou v odbore statika sa zaoberá sústavne od roku 1980

 

- konate? firmy -

 

 

hlavnÚ okno