Ing.Roman Baláži (1968)

 

 

 

 

absolvent Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave - stavebná fakulta, odbor vodné hospodárstvo a vodné stavby

 

od ukon?enia štúdia pracuje v projekcii zaoberajúc sa projektovaním zdravotechnických inštalácií a inžinierskych sietí

 

 

 

hlavné okno