Alžbeta Balážiová (1945)

 

 

 

 

odborne spôsobilá techni?ka na vybrané ?innosti vo výstavbe v oblasti technických zariadení budov, zdravotechnika (vnútorný vodovod a kanalizácia), absolventka Strednej priemyselnej školy stavebnej

 projek?nou ?innos?ou sa zaoberá sústavne od roku 1964

 

 

 

hlavné okno