Ing.Jozef Hatala (1955)

 

 

 

 

absolvent Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave - strojnícka fakulta

 

od ukon?enia štúdia pracuje v projekcii zaoberajúcej sa projek?nou ?innos?ou v oblasti technických vybavení stavieb, vykurovania, zdrojov tepla, vodohospodárskych stavieb - in×inierskych sietí - plynovodov a technologických zariadení stavieb - zariadení pre výrobu a distribúciu technických plynov (zemný plyn)

 

 

 

hlavnÚ okno