v rámci inžinierskej ?innosti naša firma poskytuje tieto výkony:


1. zabezpe?enie vstupných

   podkladov pre projek-
   tovanie stavby

   - zabezpe?enie vstup-

     ných údajov pre

     lokalizáciu stavby

     a preverenie jej

     súladu s územnoplá-

     novacou dokumentá-

     ciou

   - zabezpe?enie potreb-

     ných prieskumov

   - zabezpe?enie výberu

     staveniska

2. zabezpe?enie projekto-   - prerokovanie doku-

     mentácie prikladanej

     k návrhu na územné

     rozhodnutie s do-

     tknutými orgánmi

     a organizáciami

   - zabezpe?enie vydania

     rozhodnutia

    o umiestnení stavby

   - zabezpe?enie výbe-

     rového konania na

     zhotovite?a stavby

3. zabezpe?enie projek-   - zabezpe?enie vypra-

     covania projektu

   - koordinácia projektu

   - prerokovanie projek-

     tu

   - zabezpe?enie staveb-

     ného povolenia

   - zabezpe?enie iných

     povolení potrebných

     pre výstavbu

4. zabezpe?enie projektu


   - zabezpe?enie vypra-

     covania projektu

     pre realizáciu

   - zabezpe?enie sú?aže

     na výber zhotovite?a

   - výkon funkcie autor-

     ského dozoru

5. zabezpe?enie zmluvných

   vz?ahov pre realizáciu

   - spolupráca pri hod-

     notení výberu zhoto-

     vite?a

   - uzatvorenie zmlúv

     s vybranými zhoto-

     vite?mi

6. realizácia stavby

   - výkon funkcie autor-

     ského dozoru

   - výkon funkcie sta-


   - zabezpe?enie doku-

     mentácie skuto?ného

     vyhotovenia stavby

     pre kolauda?né

     konanie

   - zabezpe?enie

     komplexných a iných

     skúšok

   - ú?as? na skúšobnej

     prevádzke

   - zabezpe?enie zmien

     potrebných povolení

7. práce po dokon?ení

   stavby

   - zabezpe?enie kolau-

     da?ného rozhodnutia,

     poprípade povolenia

     na pred?asné alebo

     do?asné užívanie

     stavby

   - ú?as? na skúšobnej

     prevádzke

   - spolupráca s inves-

     torom pri uplat?o-

     vaní požiadaviek

     vyplývajúcich

     z kolauda?ného ko-

     nania


na požiadanie investora vykonávame inžiniersku ?innos? aj v ?iastkovom rozsahu

 

          ***

hlavné okno