- autorský dozor


v rámci výkonu autorského

 

dozoru naši projektanti (autori diela) zabezpe?ujú:


- poskytovanie vysvetlení

  potrebných na vypraco-

 

  vanie dodávate?skej

 

  dokumentácie (táto nie

 

  je sú?as?ou realiza?-

 

  ného projektu stavieb)

 

- dodržanie projektu

 

  stavby s prihliadnutím 

 

  na podmienky ur?ené

 

  stavebným povolením

 

- posudzovanie návrhov

 

  zhotovite?ov stavby na

 

  zmeny a odchý?ky v ?as-

 

  tiach projektu, ktoré

 

  spracovávajú zhotovi-

 

  telia

 

- ?innos? zodpovedného

 

  projektanta - geodeta

 

- ú?as? na odovzdaní

 

  a prevzatí stavby


konkrétny obsah a rozsah autorského dozoru dohodne objednávate? s našimi pracovníkmi

 

 ***

 

hlavné okno