pre splnenie základných požiadaviek na stavby v rámci stavebnej fyziky zabezpe?ujeme návrhy a výpo?ty v oblastiach:

 

1. stavebná tepelná technika
   - vnútorná povrchová teplota
   - tepelný odpor stavebnej konštrukcie
   - sú?inite? prechodu tepla konštrukcie
   - teplotný útlm stavebnej konštrukcie
   - množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v stavebnej konštrukcii za rok
   - tepelná stabilita miestnosti
   - spotreba energie na vykurovanie

2. akustika stavebných konštrukcií

   - vyžarovanie hluku z obvodového pláš?a stavieb do blízkeho okolia
   - šírenie hluku vzduchom v stavbách
   - šírenie hluku konštrukciou v stavbách

 

3. denné osvetlenie a insolácia budov
   - výpo?et denného osvetlenia
   - posúdenie budov z h?adiska denného osvetlenia a oslnenia
   - výpo?et insolácie budov a zatienenia
   - posúdenie budov z h?adiska insolácie

 

 

***

hlavné okno