- stavebný dozor


pod?a stavebného zákona je vedenie uskuto??ovania stavieb (stavebný dozor) vybranou ?innos?ou vo výstavbe, ktorú môžu vykonáva? len fyzické osoby, ktoré získali na túto ?innos? oprávnenie.


pracovníci našej firmy s týmto oprávnením v rámci výkonu tejto ?innosti:

- sledujú spôsob a postup

  uskuto??ovania stavby

  tak, aby bola zaru?ená

  bezpe?nos? a ochrana

  zdravia pri práci

- zodpovedajú za súlad

  priestorovej polohy

  stavby s projektovou

  dokumentáciou

- zodpovedajú za dodržia-

  vanie všeobecno-tech-

  nických požiadaviek

  na výstavbu

- spoluzodpovedajú za

  dodržanie podmienok

  územného rozhodnutia

  a stavebného povolenia

- odsúhlasujú dodatky

  a zmeny projektu po

  dohode s autormi 

  a investorom

- odovzdávajú pripravené

  práce ?alším zhotovite-

  ?om stavby na ich

  nadväzné ?innosti

- kontrolujú ?asti diela,

  ktoré budú ?alším 

  postupom výstavby

  zakryté 

- sledujú, ?i zhotovite- 

  lia vykonávajú predpí-

  sané skúšky materiálov,

  konštrukcií a prác

- sledujú vedenie staveb-

  ných denníkov

- kontrolujú doklady

- ú?astnia sa kolauda?-

  ného  konania

 

***

hlavné okno