- zameranie stavieb

 

a vyhotovenie dokumentácie skuto?ného stavu jestvujúcej stavby pre potreby investora alebo projektanta vykonávame na všetky druhy stavieb.

dokumentácia skuto?ného stavu je vypracovávaná po dohode s objednávate?om v rôznych podrobnostiach:

a)ako geometrické

  zameranie rozmerov

  stavby, vtedy obsahuje:

  - pôdorysy

  - rezy

  - poh?ady

  bez preskúmania a vy-

  kreslenia materiálov

  a konštrukcií

b)ako zameranie v?ítane

  vykonania sond a meraní

  jednotlivých stavebných

  konštrukcií

  vtedy môže dokumentácia

  skuto?ného stavu stavby

  slúži? ako zodpovedný

  podklad pre ?alšie po-

  sudzovanie stavby

  (napr. projektovanie

  rekonštrukcie)

c)zameranie skuto?ného

  stavu jednotlivých

  inštalácií a technolo-

  gických zariadení

  (voda,kanalizácia,

  plyn, rozvody kúrenia

  a elektroinštalácie

  v?ítane vyhodnotenia

  vhodnosti ich ?alšieho

  užívania

 

dokumentáciu vypraco-

vávame po dohode s objed-

návate?om v mierke 1:100

alebo 1:50, zameranie je

možné aj za plnej pre-

vádzky stavby

 

***

 

hlavné okno