naša firma z h?adiska statiky zabezpe?uje navrhovanie a posúdenie nosných ?astí stavebných konštrukcií predovšetkým na objektoch pozemných stavieb.

 

 

v oblasti statiky ponúkame tieto slu×by:

 

 

- návrhy nosných

 

  konštrukcií stavieb:

 

  - navrhovanie oce?ových

 

    konštrukcií

 

  - navrhovanie betóno-

 

    vých a ×elezobetóno-

 

    vých konštrukcií

 

  - navrhovanie drevených

 

    konštrukcií

 

  - navrhovanie základo- 

 

    vých konštrukcií

 

 - rekonštrukcie objektov

 

  - zameranie a prieskum

 

    jestvujúceho objektu

 

  - statické posudky

 

    jestvujúcich objektov

 

    a konštrukcií

 

  - rekonštrukcie jed-

 

    notlivých nosných

 

    konštrukcií

 

  - nadstavby nových

 

    nosných konštrukcií

 

- spracovanie všetkých

 

  stup?ov projektovej

 

  dokumentácie statiky

 

  stavieb

 

- spracovanie odborných

 

  posudkov, dynamických

 

  a stabilitných výpo?tov

 

 

 

***

 

 

hlavnÚ okno