projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) sa delí na dve ?asti:           
a) projekt stavby prikladaný k žiadosti o vydanie stavebného povolenia
b) realiza?ný projekt
a) projekt stavby prikladaný k žiadosti o vydanie stavebného povolenia

vypracovávame v rozsahu požadovanom stavebným úradom pre vydanie stavebného povolenia. pozostáva z textovej a grafickej ?asti.b) realiza?ný projekt stavby

- v textovej ?asti tohto stup?a projektu sú  údaje predchádzajúceho stup?a projektu doplnené o podrobnosti, detailnejšie riešenia a potrebné výpo?ty (tepelno-technické, svetelno-technické, hlukové, statické), rozpo?tovú ?as?hlavné okno