- projekt pre územné rozhodnutie stavby (zadanie stavby)

 

alebo tiež dokumentácia potrebná pre vydanie územného rozhodnutia (ktoré je u vä?šiny stavieb nutné stavebným úradom vyda? ešte pred vypracovaním projektu stavby a vydaním stavebného povolenia).

 

 

dokumentácia je nutnou prílohou k návrhu na vydanie územného rozhodnutia. vypracovávame ju v takom rozsahu, aby z jej textovej i grafickej ?asti boli zrejmé:

 

- údaje, že stavba je navrhnutá v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
- údaje o architektonickom riešení stavby, jej hmotovom ?lenení, vzh?ade a pôdorysnom usporiadaní
- údaje o stavebnotechnickom a konštruk?nom riešení stavby
- údaje o požiadavkáchstavby na napojenie na inžinierske siete
- údaje o budúcej prevádzke stavby alebo výrobe
- údaje o vplyve stavby na životné prostredie

 

 

dokumentácia slúži aj ako podklad k zaujatiu stanoviska dotknutými orgánmi štátnej správy a inými ú?astníkmi územného konania.

 

obsahuje:

 

- textovú ?as?
- technické správy
- predbežné výpo?ty
- grafickú ?as? (v mierke 1:200) 
- situa?ný výkres
- pôdorysy jednotlivých podlaží
- rezy
- poh?ady

 

 

 

          ***

 

hlavné okno