firma spracováva oce?ovanie stavieb na viacerých úrovniach pod?a stup?a rozpracovanosti projektovej dokumentácie:

 

- orienta?ný a ponukový

 

  rozpo?et - na základe

 

  vypracovanej architekto- 

 

  nickej štúdie - pod?a

 

  ukazovate?ov priemernej

 

  rozpo?tovej ceny na

 

  mernú jednotku objektu

 

- prepo?et nákladov - na

 

  základe vypracovaného

 

  zadania stavby

 

- položkový rozpo?et - na

 

  základe vypracovaného

 

  realiza?ného projektu

 

  (na požiadanie investora

 

  spracovávame výkaz výmer,

 

  t.j. položkový rozpo?et

 

  bez jednotkových cien)

 

- súhrnný rozpo?et - na

 

  základe vypracovaného

 

  projektu stavby, ktorý

 

  zah??a náklady rozdelené

 

  na jednotlivé stavebné

 

  objekty a prevádzkové

 

  súbory, náklady na pro-

 

  jektové práce, náklady

 

  umiestnenia stavby,

 

  ostatné náklady, rezervy

 

- kontrolný rozpo?et - na

 

  požiadanie investora pre

 

  možnos? kontroly rozpra-

 

  covanosti realizácie

 

  stavby dodávate?om


jednotlivé typy rozpo?tov realizujeme systémom OSKAR na oce?ovanie stavebných a montážnych prác v platnej cenovej úrovni aktualizovanej raz za polrok


***


hlavné okno