v projekte požiarnej ochrany stavby navrhujeme opatrenia, ktoré zabezpe?ia, aby v prípade vzniku požiaru:

 

 

- zostala na ur?ený ?as

 

  zachovaná nosnos?

 

  a stabilita stavby

- bola umožnená bezpe?ná

 

  evakuácia osôb

 

  a zvierat z horiacej

 

  alebo požiarom ohro-

 

  zenej stavby

 

- bolo zabránené šíreniu

 

  požiaru a dymu medzi

 

  jednotlivými požiarnymi

 

  úsekmi vnútri stavby

 

  alebo na inú stavbu

 

- bol umožnený odvod

 

  splodín horenia mimo

 

  stavby

 

- bol umožnený ú?inný

 

  a bezpe?ný zásah jed-

 

  notky požiarnej ochrany

 

 

projektová dokumentácia stavby z h?adiska požiarnej bezpe?nosti obsahuje:

 

 

- ?lenenie stavby na

 

  požiarne úseky

 

- ur?enie požiarneho

 

  rizika

 

- ur?enie požiadaviek

 

  na konštrukcie stavby

 

- zabezpe?enie evakuácie

 

  osôb a zvierat

 

- ur?enie požiadaviek

 

  na únikové cesty

 

- ur?enie odstupových

 

  vzdialeností

 

- ur?enie požiarno-

 

  bezpe?nostných opatrení

 

- ur?enie zariadení na

 

  protipožiarny zásah

 


 

 

***

hlavné okno