je grafické stvárnenie predstáv investora (objednávate?a) stavby o tom, ?o by stavba mala obsahova? a ako by mala vyzera?. obsahuje dispozi?né návrhy jednotlivých podlaží, t.j. rozmiestnenie jednotlivých miestností, ich ve?kosti a ich vzájomné väzby, návrh potrebných miestností vzh?adom k ú?elu stavby a požiadavkám orgánov štátnej správy (hygienické, protipožiarne...). sú?as?ou štúdie sú tiež objemové väzby a celkové riešenie (pôdorysy, rezy v mierke 1:200, poh?ady na prie?elia, axonometrické a perspektívne poh?ady). na požiadanie je možné vypracova? aj vizualizáciu stavby pomocou po?íta?ovej techniky. podkladom pre vypracovanie architektonickej štúdie je tzv. investi?ný zámer, ktorý investor poskytne nášmu projektantovi bu? v grafickej, písomnej alebo ústnej forme - po vzájomnom dohovore navrhne náš projektant alternatívne riešenie tak, aby vyhovovalo všetkým stránkam - objednávate?ovi, technickým predpisom i dotknutým orgánom štátnej správy (napr. útvar hlavného architekta)

hlavné okno