b) realiza?ný projekt stavby

- grafická ?as? taktiež obsahuje  výkresy predchádzajúceho stup?a 
doplnené o podrobnosti, detaily, výkazy.
 - architektonicko-stavebné riešenie
   - vyty?ovací výkres
   - pôdorysy výkopov
   - pôdorysy základov
   - pôdorysy jednotlivých podzemných a nadzemných podlaží
   - pôdorysy strechy
   - rezy prie?ne a pozd?žne
   - poh?ady s ur?ením úpravy povrchov a farebnosti
   - doplnkové výkresy
   - výkaz klampiarskych výrobkov
   - výkaz okien, dverí
   - výkaz zámo?níckych výrobkov
   - výkaz stolárskych výrobkov
   - výkaz prefabrikátov
   - výkaz výmer
   - výkresy detailov stavebných konštrukcií  
- betónové konštrukcie
  - výkresy výstuže a tvaru
  - výkaz výstuže
  - výkresy skladby prefabrikovaných konštrukcií
  - rezy, detaily
- kovové, drevené a iné konštrukcie
  - pôdorysy, rezy, poh?ady
  - skladby konštrukcií
  - výkresy kotvenia
  - výkazy materiálov
- zdravotechnická inštalácia, vnútorné potrubné rozvody a požiarny vodovod
  - situácie s vyzna?ením prípojok
  - schémy rozvodov
  - dispozície zakreslené v pôdorysoch a rezoch
  - výkazy materiálu
- vykurovanie
  - schémy rozvodov v pôdorysoch
  - rezy
  - dispozi?ná schéma kotolne a strojovne
  - detaily
  - výkazy materiálu
- vzduchotechnické zariadenia
  - celková schéma
  - dispozície v pôdorysoch
  - dispozície v rezoch
  - zoznam zariadení
- umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
  - podrobné inštala?né schémy v pôdorysoch
  - schémy rozvádza?ov
  - výkresy uzem?ovacej sústavy
  - výkaz materiálu a zariadení
a pre všetky objekty spolu:
- projekt organizácie výstavby v?ítane ?asového plánu postupu výstavby
- celkové náklady stavby (podrobný odbytový rozpo?et s výkazom výmer)
pre každý prevádzkový súbor samostatne spracovávame podrobnú dokumentáciu prevádzkových súborov


Na základe takto vypracovaného projektu je prípadný zhotovite? stavby schopný vypracova? reálnu cenovú ponuku a stavbu zrealizova? bez problémov a improvizácií, to znamená bez dodatkov a naviac nákladov.

hlavné okno