a) projekt stavby prikladaný k žiadosti o vydanie stavebného povolenia

- v textovej ?asti sú zhrnuté údaje o území výstavby, stavebnom pozemku, potrebnosti prieskumov, podzemných vedeniach,urbanisticko-architektonickom riešení stavby, podmienkach pamiatkovej starostlivosti, konštruk?nom riešení stavby, zabezpe?ení stability objektu (statické posúdenie), o technickom alebo výrobnom zariadení, technológii hlavnej výroby, riešení dopravy, napojení na dopravný systém, o garážach, parkoviskách, vplyve stavby na životné prostredie, odstránení negatívnych vplyvov na životné prostredie, o ochrane stavby proti hluku, dennom osvetlení a oslnení, o bezpe?nosti práce a technických zariadení, protipožiarnom zabezpe?ení stavby, zariadení civilnej obrany, bezbariérovom riešení stavby, potrebných zemných prácach, podzemnej vode, odvodnení stavby,o napojení stavby na kanalizáciu, vodu, teplo, rozvod el.energie,  o vnútorných inštaláciách, nárokoch stavby na množstvá energií, všetkých potrebných výpo?toch, o celkových nákladoch stavby, o spôsobe splnenia požiadaviek na stavbu, ktoré vyplynuli z podmienok územného rozhodnutia.

- grafická ?as? obsahuje výkresy:
- celkovú situáciu stavby (zastavovací plán)
- koordina?ný výkres stavby  

a pre každý stavebný objekt zvláš? výkresy:
  - architektonicko-stavebného riešenia
    - pôdorysy základov
    - pôdorysy jednotlivých podzemných a nadzemných podlaží
    - pôdorysy strechy
    - rezy prie?ne a pozd?žne
    - poh?ady s ur?ením úpravy povrchov a farebnosti
    - doplnkové výkresy
  - zdravotechnických inštalácií (voda, kanalizácia, plyn)
    - pôdorysy jednotlivých podlaží s riešením rozvodov inštalácií
    - spojovacie schémy
  - vykurovania,chladenia, vetrania
    - pôdorysy jednotlivých podlaží s rozmiestnením zariadení
    - potrebné rezy
    - dispozi?né schémy
 - vzduchotechnických zariadení
   - pôdorysy jednotlivých podlaží s rozmiestnením zariadení
   - potrebné rezy
   - dispozi?né schémy
   - zoznam zariadení
 - vnútorných silnoprúdových  a slaboprúdových rozvodov, bleskozvody
   - jednotlivé pôdorysy
   - schémy rozvádza?ov
 - požiarnej ochrany
   - pôdorysy s vyzna?ením potrebných opatrení
a pre všetky objekty spolu:
- projekt organizácie výstavby pre každý prevádzkový súbor samostatne spracovávame  dokumentáciu prevádzkových súborov

projekt stavby vypracovaný

v tomto rozsahu v zásade neobsahuje podrobnejšie riešenia stavby (výpo?ty, riešenie detailov, podrobné riešenie stavebných prvkov, podrobné statické riešenie, podrobné cenové riešenie).

slúži hlavne pre ú?ely stavebného konania (pre ktoré posta?uje) a pre vydanie stavebného povolenia.

ako dokonalý podklad pre vypracovanie cenovej ponuky zhotovite?om stavby a realizáciu stavby slúži realiza?ný projekt.

 *      

hlavné okno