architektonické štúdie zadanie stavby projekt stavby
statika stavieb

firma ipros nitra realizuje vypracovanie všetkých stup?ov predprojektovej a projektovej dokumentácie  stavieb a inžiniersku  ?innos? smerujúcu k vydaniu všetkých potrebných rozhodnutí  a povolení až po kolaudáciu stavieb

stavebná fyzika
zameranie stavieb autorský dozor
stavebný dozor inžinierska činnosť ceny stavieb
hlavné okno požiarna ochrana