pod?a zákona ?.138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona ?.236/2000 z.z. autorizovaní inžinieri pre vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva v kategórii inžinier pre pozemné stavby:

- navrhujú architektonické riešenie stavieb vrátane ich exteriéru, ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác

- vykonávajú predprojektovú ?innos?, najmä vypracovávajú stavebné zámery verejných prác

- vyhotovujú dokumentáciu stavieb potrebnú pre územné konanie a koordinujú ?iastkové projekty a projekty energetického a technologického vybavenia stavieb

- zastupujú stavebníka vo veciach architektonického riešenia stavieb

- vyhotovujú ?as? dokumentácie pre územné plány a podklady na vyhodnotenie vplyvu   stavieb na životné prostredie

- vykonávajú stavebný dozor

 

    ***